0
Presume de Galicia

Aviso Legal


Información Legal

Esta páxina pertence á Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia (CTG), con NIF G70377338, e domicilio en Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en con o número 2013/017785 Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia..

Para porse en contacto coa nosa entidade pode enviarnos un correo electrónico a secretariatecnica@clusterturismogalicia.comTLF: 881247436

Política de Protección de Datos Persoais do Clúster de Turismo de Galicia

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.
Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:
Identidade: Asociación Empresarial Cluster de Turismo de Galicia (G70377338)
Domicilio: en Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en con o número 2013/017785 Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia
Teléfono de contacto: 881 247 436
Correo electrónico de contacto: secretariatecnica@clusterturismogalicia.com
Responsable de Protección de Datos: Cesáreo González Pardal, correo electrónico: secretaria@clusterturismogalicia.com


Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.
Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable solicita e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.
A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.
Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.
Tratamento de datos de "Contactos" Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, DNI, perfil profesional. 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de actividades que realiza o Cluster, para a promoción do territorio e a mellora de Galicia como destino turístico.
Tamén se previu a finalidade de informar de accións que realiza o CTG e que considere que poden ser de interese para as entidades participantes, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de información co contacto. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.
A que destinatarios comunicaranse os seus datos?Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.
Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais, salvo a utilización dos servizos de Google Drive.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:
Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.

Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita ao cobro dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.

Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. No entanto, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.

Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;Vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.

Dereito á portabilidade dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.Dereito de oposición: Este dereito permítelle oporse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.

Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación

Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou na na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá exercitar os dereitos antes indicados, enviándonos unha comunicación á dirección física ou á dirección electrónica indicada, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.
Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

Uso Aceptable
O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Ligazóns a outros sitios web

CTG non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores do presente sitio web, posto que a función destas é informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.